Wandel Sport Vereniging Itegemse Vrienden André Scheershuis

Privacyverklaring WSV IVAS Itegem vzw

PRIVACYVERKLARING WSV IVAS Itegem vzw

1  Algemeen

WSV IVAS Itegem hecht veel belang aan je privacy en bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we klare info geven over hoe we omgaan met je persoonsgegevens, foto’s en filmpjes en de waarborg voor je privacy.
WSV IVAS Itegem vzw houdt zich in alle gevallen aan de EU-regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Zo zullen wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens enkel gebruiken voor zaken die we echt nodig hebben voor de organisatie en werking van onze wandelclub.
 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de beveiliging van je persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij die nodig zijn voor het wandelen en organiseren.
 • op de hoogt zijn van je rechten als betrokken persoon, hierop willen attent maken en deze willen respecteren.


Als WSV IVAS Itegem vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je hierover vragen hebt kan je contact opnemen met:

WSV IVAS Itegem vzw
Vogelzangstraat 35, 2222 Itegem
wsv.ivas@gmail.com
0496262194

2  Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Je persoonsgegevens worden door WSV IVAS Itegem vzw verwerkt voor volgende zaken

 • Om te kunnen deelnemen aan wandelingen en activiteiten van WSV IVAS Itegem vzw
 • Het versturen van ledenblad, nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het bekomen van subsidies door de overheid
 • Interne organisatie clubkledijwinkel

3  Welke gegevens verwerken we ?

We kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan en verwerken:

 • Identificatie: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, email
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, hoofd van het gezin

4  Wie verwerkt de gegevens ?

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van WSV IVAS Itegem vzw en NIET door externe organisaties.

5  Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien noodzakelijk voor het uitvoeren van sommige doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Verzorging van internetomgeving (webhosting)
 • Verzorging van IT-infrastructuur
 • Organisatie clubkledijwinkel
 • Wandelfederatie (Wandelsport Vlaanderen) voor verzorging lidmaatschap en doorgeven aan verzekeringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers dan die waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en uiteraard de nodige afspraken hebben om de beveiliging van je gegevens te waarborgen. Verder zullen wij je gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, zoals bv. Bij een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan derden indien je ons hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

6  Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7  Bewaartermijn

WSV IVAS Itegem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden doorgegeven, tenzij de wet anders bepaalt. WSV IVAS Itegem vzw verbindt er zich toe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar.

8  Beveiliging van de gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen werden genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Iedereen die namens WSV IVAS Itegem vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We maken back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9  Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassen of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hiervoor contacteren.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jou opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10   Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens kan je direct contact met ons opnemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be   
02 274 48 00

11  Wijziging privacyverklaring

WSV IVAS Itegem kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10 maart 2023.

WSV IVAS Itegem vzw
Vogelzangstraat 35, 2222 Itegem
0496262194

www.ivas.be   wsv.ivas@gmail.com